Bijkomende maatregelen in afwachting van definitieve oplossing  

Het Vlaams Gewest heeft echter niet gewacht op de definitieve plannen van de Noord Zuid om Houthalen-Helchteren veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Zo werd de verkeersveiligheid en de doorstroming van de Grote Baan al op korte termijn verbeterd met een zevental bijkomende maatregelen:
 

Het Vlaams Gewest wachtte niet op de definitieve plannen van de Noord Zuid om Houthalen-Helchteren veiliger te maken voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Van de 800 zwarte punten in Vlaanderen, werden er alleen al op de Grote Baan 7 geselecteerd als uiterst gevaarlijke kruispunten. In mei 2006 werden de eerste vier kruispunten reeds aangepakt. Het ging om de kruispunten met de Koolmijnlaan, de Dorpstraat, de Herebaan en de Helzoldstraat.

In 2009 werd de verbinding gemaakt van het industrieterrein Centrum-Zuid met de E314 om op deze wijze het drukke kruispunt aan de Koolmijnlaan te ontlasten.

Momenteel worden de werken aan de Technische Schoolstraat en de Kazernelaan afgerond. Daarbij werden terug 2 rijstroken richting Noord-Limburg vrijgemaakt. Hierdoor verloopt het verkeer vlotter.

In 2014 en 2015 zullen nog drie locaties bijkomend worden aangepakt.

In het kader van het SALK (Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat) maakt de Vlaamse Regering geld vrij voor drie ingrijpende maatregelen die de verkeersleefbaarheid aan de Grote Baan (N715) in Houthalen aanzienlijk moeten verbeteren. Deze maatregelen worden genomen in afwachting van de realisatie van de toekomstige Noord-Zuidverbinding, die de situatie daar dan definitief zal verbeteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal de werken in de loop van 2014 en 2015 uitvoeren.

Stand van zaken van de Noord-Zuidverbinding

In 2008 diende het AWV het eerste PlanMer (milieueffectenrapport) in. Op basis daarvan besliste de Vlaamse Regering om voor het omleidingstracé te kiezen. Het bijbehorende GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) werd in 2011 definitief vastgesteld. In 2013 sprak de Raad van State echter het arrest uit over het GRUP en de goedkeuringsbeslissing van de PlanMer, waardoor beide plannen werden vernietigd. Vandaag is het GRUP voorlopig vastgesteld.

Het SALK plan, dat meer ademruimte aan Limburg moet geven, biedt de mogelijkheid om al een aantal aanpassingen uit te voeren. Deze zullen de capaciteitsproblemen op de Grote Baan niet oplossen, maar wel de tussentijdse veiligheid en de doorstroming garanderen. De ingrepen zullen ook na de aanleg van de verbinding hun nut blijven behouden. Op korte termijn zullen ze in Limburg en omgeving alvast zorgen voor een grote winst op economisch en sociaal vlak.

Voor de uitvoering van de maatregelen voorziet het SALK plan 10 miljoen euro.

Maatregel 1: bijkomende afslagstrook Grote Baan (N715) ter hoogte van de Heidestraat

Momenteel belemmert het afslaande verkeer, ter hoogte van het kruispunt van de Grote Baan, de doorstroming van het verkeer op de Grote Baan. Door daar nu een beveiligde afslagstrook aan te leggen, kan het verkeer dat uit het noorden komt op een veilige manier wachten zonder het verkeer op de Grote Baan te hinderen. Daarbij worden ook de fietsers niet uit het oog verloren. Het plan voorziet namelijk een veilige oversteekplaats voor fietsers.


Maatregel 2: verlenging afslagstroken op de Grote Baan(N715) en Lillosteenweg (N719)

Op het kruispunt van de Grote Baan met de Lillosteenweg biedt de rechterrijstrook op de Grote Baan, komende van uit het noorden, momenteel te weinig ruimte aan om het verkeer op te vangen. Ook de linksafslagstrook op de Lillosteenweg, komende vanuit Lillo, heeft onvoldoende capaciteit. Hierdoor komen beide rijstroken vaak in de problemen en lopen ze tijdens de spitsuren regelmatig vast.

Om dit probleem op te lossen voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer voor de rechterrijstrook op de Grote Baan een verlenging van 200 meter. Daardoor ontstaat er een grotere buffercapaciteit en een betere afwikkeling van het doorgaand verkeer. Ook de linksafslagstrook komende vanuit Lillo wordt om diezelfde redenen verlengd.

Ook zal de oversteekbeweging van de Scholtehofstraat naar de Overwegstraat in de toekomst niet meer mogelijk zijn. De weggebruikers die deze wijken willen bereiken kunnen dat vanaf dan via het veilige kruispunt met de Lillosteenweg. Daardoor verdwijnen de gevaarlijke oversteek- en afslagbewegingen en zal de verkeersveiligheid in deze zone gevoelig verbeteren. De maatregel zorgt meteen ook voor een betere doorstroming van het verkeer omdat de uitgebreide capaciteit op de Grote Baan gevrijwaard blijft en deze bewegingen het doorgaande verkeer niet meer zullen hinderen.

Om daarenboven een veilige verbinding tussen de woonwijk en de school te kunnen garanderen, voorziet AWV een dubbelrichtingfietspad langsheen de N715 dat verbonden wordt met het kruispunt op de N719. Er wordt ook nog gewerkt aan de plannen van een fietsoversteek op de N719 aan de Toekomststraat om de achterliggende wijk beter te ontsluiten.

Maatregel 3: rotonde en brug ter hoogte van kruispunt N715-Koolmijnlaan-Meerstraat

Voor dat kruispunt zal het AWV een rotonde en een tijdelijke overbrugging van de rotonde, in het verlengde van de Grote Baan (N715), voorzien. Deze maatregel is nodig om de verkeersdoorstroming, veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit ter hoogte van het kruispunt te verbeteren.

Enkel het gewone verkeer zal over de brug moeten rijden. Het zwaardere verkeer, zoals bussen en vrachtwagens, zal via de onderliggende rotonde kunnen rijden. De rotonde wordt daarvoor groot genoeg gemaakt zodat het zware verkeer er vlot gebruik van kan maken zonder de andere weggebruikers te hinderen. Op deze rotonde zal zowel de Grote Baan, de Koolmijnlaan, de Meerstraat, als de verbinding met de Clean Tech aansluiten. Per toerit naar de rotonde is telkens een rijstrook voorzien.

Daarnaast zal de Meerstraat ook rechtstreeks op de Grote Baan aansluiten door de aanleg van een afslagstrook. Zo kunnen deze weggebruikers de rotonde alsnog vermijden. Deze twee maatregelen samen zorgen voor een vlotte verkeersafwikkkeling op de rotonde.

De tijdelijke brug zal bestaan uit elementendie de aannemer ter plekke enkel nog moet monteren. Hierdoor blijft de verkeershinder tijdens de opbouw én de afbraak tot een minimum beperkt. Zodra het doorgaand verkeer gebruik zal kunnen maken van de Noordzuidverbinding, zal de verkeersdrukte op de Grote Baan aanzienlijk afnemen en zal het AWV de tijdelijke brug kunnen verwijderen. De rotonde zal wel blijven liggen en het verkeer op een veilige manier blijven verdelen naar de verschillende richtingen.