GRUP Noord-zuid Limburg voorlopig vastgesteld

Vrijdag 4 april stelde de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg voorlopig vast. Er wordt gekozen voor het omleidingstracé, nadat een nieuwe plan-MER werd opgemaakt. De omleidingsweg is de beste keuze voor de leefkwaliteit, het leefmilieu en biedt kansen voor de economische groei. De keuze voor de omleiding betekent meer ademruimte voor Limburg. De Vlaamse regering heeft ook een pakket met milderende maatregelen goedgekeurd.

De Limburgse Noord-Zuidverbinding vormt een belangrijke verbindingsas tussen Eindhoven en Hasselt. Het wegdeel tussen Hechtel-Eksel en Zonhoven is een belangrijk pijnpunt op de verbindingsroute, wat leidt tot leefbaarheidsproblemen in die kernen en filevorming.

In 2011 keurde de Vlaamse Regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) goed om de situatie te verbeteren. De Raad van State vernietigde het plan samen met het gekoppelde goedkeuringsbesluit van het plan-milieueffectrapport (PlanMER).  De Raad oordeelde dat de milieubeoordeling niet in overeenstemming was met de wettelijke bepalingen van het decreet natuurbehoud.

Rekening houdend met de elementen uit het arrest van de Raad van State werd een nieuw ontwerp GRUP opgemaakt. De herwerkte PlanMER werd goedgekeurd op 25 februari 2014. In dit plan-MER werden twee tracés bestudeerd voor de aanleg van de Noord-zuidverbinding  in Houthalen-Helchteren: een doortochttracé en een omleidingstracé. Op basis van de milieubeoordeling  zijn beide tracés haalbaar, op voorwaarde dat de milderende maatregelen die in dit plan-MER zijn
opgenomen, gerealiseerd worden.

Omleidingstracé
Op basis hiervan kiest de Vlaamse Regering opnieuw voor het omleidingstracé. Op deze manier wordt de broodnodige ademruimte voor zowel de provincie Limburg als Houthalen-Helchteren gecreëerd. De keuze voor het omleidingstracé is de beste oplossing op lange termijn, zowel voor de leefkwaliteit van de omwonenden als voor de natuur en het leefmilieu en ze is belangrijk voor de economische groei van de regio.

Tegelijk kiest de Vlaamse regering voor minimale onteigeningen en een beperkte verkeershinder tijdens de werken. Er wordt een grootschalig milderingsprogramma voorzien waardoor ook de natuur in de omgeving van de omleidingsweg en Houthalen-Helchteren gestimuleerd wordt. In het herwerkte plan is er sprake van 107 ha. Er komt in totaal 77 ha boscompensatie voor het verloren gaan van circa 45 ha bos en nog eens 40 ha natuurcompensatie.  Hierdoor wordt er een aaneensluitend natuurgebied gerealiseerd tussen het militair domein in Beverlo en Meeuwen.
Er komt een ecoduct ten noorden van het industriegebied van Helchteren. De zones grenzend aan de ecoduct worden onteigend en ingericht als bos- en heidevegetatie.

Het GRUP is nog niet definitief. Binnenkort volgt een openbaar onderzoek. In die periode kan iedereen opmerkingen, adviezen en bezwaren indienen. Het plan zal te raadplegen zijn op www.ruimtevlaanderen.be en in de betrokken gemeentehuizen.