GRUP Noord-zuid Limburg principeel goedgekeurd

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering op vrijdag 6 februari 2015 beslist om het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Noord-zuidverbinding N74’ principieel goed te keuren.

Hierdoor legt zij de juridische basis om een vergunning te bekomen voor de aanleg van een omleidingsweg rond Houthalen-Helchteren, waartoe het gewestplan reeds in 1996 werd gewijzigd en waartoe de Vlaamse regering in oktober 2008 al principieel had beslist.

De Vlaamse regering heeft op vrijdag 4 april 2014 het GRUP ‘Noord-zuidverbinding N74’ voorlopig vastgesteld. Tussen 16 juni 2014 en 14 augustus 2014 volgde een openbaar onderzoek. Tijdens dat openbaar onderzoek werden 27 opmerkingen, bezwaren en adviezen geformuleerd. Twee daarvan hadden de vorm van een petitie, die respectievelijk door 19 en 128 personen werd ondertekend. In het besluit van de Vlaamse regering is een weerlegging opgenomen van alle opmerkingen. Zij hebben er wel toe geleid dat een aantal stedenbouwkundige voorschriften scherper werden geformuleerd.

Het GRUP wordt nu overgemaakt aan de Raad van State, die over dertig dagen beschikt om advies uit te brengen, waarna de definitieve goedkeuring volgt door de Vlaamse regering. Dan kan het Agentschap Wegen en Verkeer het gekozen tracé in detail uitwerken (materiaalgebruik, architectuur, soort geluidswering, uitvoering, enzovoort) om zo tot een concreet uitvoeringplan te komen. Op basis daarvan zal een aannemer worden gezocht, die een bouwvergunning moet aanvragen. Ook in deze fase volgt nog een inspraakmoment.